Εποπτεία επαγγελματιών

Η εποπτεία των επαγγελματιών στους τομείς της ψυχικής υγείας, (συμπεριλαμβανομένου των τομέων της κοινωνικής μέριμνας και προστασίας παιδιού και οικογένειας καθώς και της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων) είναι βασικός πυλώνας τόσο της εκπαίδευσης όσο και της επαγγελματικής πρακτικής τους.

Οι περισσότεροι κώδικες δεοντολογίας των επαγγελμάτων ψυχικής υγείας – συμπεριλαμβανομένων και αυτών σε τομείς που προαναφέρθηκαν – συνιστούν οι επαγγελματίες να βρίσκονται σε συνεχιζόμενες διαδικασίες εποπτείας κατά τη διάρκεια της άσκησης της κλινικής τους πρακτικής.

Η εποπτεία απευθύνεται όχι μόνο στους νέους αλλά και στους έμπειρους επαγγελματίες ως μια συνεχή προσπάθεια για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου η οποία και εναρμονίζεται με τα σύγχρονα standards. Παράλληλα, διασφαλίζει στους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών την αρτιότερη δυνατή βοήθεια.

Με την εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας ασχολούμαι από το 2000, από τότε δηλαδή που ξεκίνησα να υπηρετώ σε επιτελικές θέσεις ευθύνης με αρμοδιότητες τόσο σε κλινικό, εκπαιδευτικό αλλά και σε διοικητικό επίπεδο.

Η εποπτεία λαμβάνει χώρα τόσο δια ζώσης όσο και μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου με γνωστές πλατφόρμες τηλεσυνδιάσκεψης όπως ZOOM, WEBEX, SKYPE, VIBER, MESSENGER κ.α.

Παρέχεται σε ατομική βάση, δυαδικές (για συνθεραπευτές) ή ομαδικές συνεδρίες που αφορούν επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται τόσο στο ίδιο ή σε διαφορετικά πλαίσια. Η συχνότητα της απαιτούμενης εποπτείας είναι συνάρτηση τόσο της εμπειρίας του εποπτευόμενου επαγγελματία όσο και του όγκου της κλινικής πρακτικής του και κυρίως το κατά πόσο ο ίδιος το βιώνει ως μια εποικοδομητική διαδικασία που τον βοηθά να ανελιχθεί ως επαγγελματίας και να βοηθά ουσιαστικά τους ανθρώπους που απευθύνονται σε αυτόν/ήν.

Η προσέγγισή μου όσον αφορά τη διαδικασία της εποπτείας, έχει διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της συνεχούς πολυετούς εκπαίδευσης αλλά και της κλινικής, εκπαιδευτικής και διοικητικής εμπειρίας μου. Κατά βάση είναι συστημική και εμπλουτίζεται με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, της αφηγηματικής ψυχολογίας και τα σύγχρονα ευρήματα στο χώρο των νευροεπιστημών, της ψυχοθεραπείας αλλά και των οργανωσιακών συστημάτων γενικά.