Κώδικας δεοντολογίας

Το επάγγελμα του/της Ψυχοθεραπευτή/τριας, διέπεται από αρχές (κώδικες) ηθικής και δεοντολογίας που σκοπό έχουν την προστασία των εξυπηρετούμενων, του ίδιου του επαγγελματία καθώς και του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αυτός/αυτή ανήκει.

Οι κώδικες δεοντολογίας των διαφόρων επαγγελμάτων ψυχικής υγείας (συμπεριλαμβανομένης της ειδικότητας του/της Ψυχοθεραπευτή/τριας) ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τόσο την επαγγελματική παροχή υπηρεσιών στους Θεραπευόμενους/Συμβουλευόμενους όσο και άλλα επαγγελματικά ζητήματα.

Κάθε επιστημονική/επαγγελματική εταιρεία ή σύλλογος είναι υποχρεωμένη/ος να καταρτίζει αρχές με σαφή και διακριτά όρια τις οποίες καλούνται να σέβονται και να ακολουθούν τα μέλη της/του.  Επιπροσθέτως οι κώδικες αυτοί των κέντρων που εκπαιδεύουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουν να εναρμονίζονται με αυτούς των αντίστοιχων ελληνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών εταιρειών που εγκρίνουν και πιστοποιούν τα προγράμματα εκπαίδευσής τους.

Για μια πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την ηθική και δεοντολογία που ακολουθεί την δική μου πρακτική, μπορείτε να περιηγηθείτε στους ακόλουθους συνδέσμους των εταιρειών, συλλόγων, οργανισμών, εκπαιδευτικών ινστιτούτων που είμαι τακτικό μέλος ή/και που με έχουν πιστοποιήσει: